Lubuski Maraton Brydżowy o puchary Prezesa LZBS I Fundacji „I Love Bridge 2021”

w Internecie (na platformie RealBridge)

REGULAMIN

 

I. Postanowienia wstępne.

1. Turnieje są rozgrywane na platformie RealBridge w piątki 5, 12, 19, 26 marca oraz 2, 9, 16, 23 i 30 kwietnia br. o godz. 19.30
Turnieje piątkowe zaczynają się o godz. 19.30, zawodnicy powinni być na platformie RealBridge  online o godz. 19.20 i nie powinni uczestniczyć w innych turniejach i rozgrywkach, natomiast turniej poniedziałkowe -  15, 22, 29 marca oraz 5, 12, 19 i 26 kwietnia br. o godz. 20.00

2. Turnieje organizowane są przez Lubuski Związek Brydża Sportowego i Fundację „I Love Bridge”.

3. Do udziału w Mistrzostwach uprawnieni są wszyscy zawodnicy zrzeszeni w strukturach PZBS.

4. Organizator może wyjątkowo dopuścić do udziału w Mistrzostwach osoby niespełniające wymogów regulaminowych, na warunkach umożliwiających zdobywanie nagród rzeczowych.

6. Zawody odbywają się w formie cyklu turniejów par na zapis maksymalny lub meczowy (19.03, 9.04 i 30.04 br. czyli 3, 6 i 9 turniej na IMPy - piątki), poniedziałki natomiast to turnieje na zapis maksymalny.

7. Każdy z wymienionych turniejów jest autonomiczny, co oznacza, że można w nim z osobna zdobywać nagrody.

8. Cały cykl ma nazwę „Lubuski Maraton Brydżowy” i jest zakładany ok.  godzinę przed rozpoczęciem. Para rejestruje się na platformie RealBridge za pomocą linka, który para dostanie na maila w dniu zawodów (cały jej skład musi być „online” w momencie rozpoczęcia zawodów. Przy logowaniu prosimy wpisywać swoje pełne imię i nazwisko oraz PID PZBS z Cezara (przydatne w momencie przyznawania pkl-i)

9. Warunkiem dopuszczenia do turnieju jest wcześniejsze przesłanie zgłoszenia rejestracyjnego, pozytywna weryfikacja zgłoszenia oraz wniesienie opłaty startowej w wysokości 80 zł od zawodnika (za udział we wszystkich dziewięciu turniejach cyklu w piątki) na konto organizatora – LZBS : BGŻ S.A. o/ Zielona Góra 68 2030 0045 1110 0000 0272 7200  w terminie najpóźniej do dnia pierwszego turnieju (w zgłoszeniu proszę podać ID z Cezara i adres mailowy). Zawodnik może przystąpić do cyklu na każdym etapie rozgrywek, opłata za udział w pojedynczym turnieju kosztuje 12 zł od zawodnika. Za udział w turniejach poniedziałkowych opłata wynosi  60 zł za cały cykl turniejów poniedziałkowych na konto organiztora – Fundacja I Love Bridge  40 1750 0012 0000 0000 3403 0766 – pojedynczy turniej to opłata 10 zł. Zgłoszenia należy wysłać na adres gregpog@interia.pl  lub  pablop67@wp.pl - dodatkowa prośba o informację telefoniczną 501035558

10. Weryfikacji zgłoszenia dokonuje Kolegium Koleżeńskie.

II. Zasady prowadzenia klasyfikacji długofalowej

1. W cyklu prowadzona jest punktacja długofalowa (osobno dla turniejów poniedziałkowych i piątkowych).

2. Punkty do punktacji długofalowej (PDF) uczestnicy LMB zdobywają we wszystkich turniejach cyklu, a o generalnym miejscu uczestnika decyduje ich łączna  suma.

2. PDF-y zdobywane będą według następujących reguł:

·       za zwycięstwo w turnieju par dwukrotność startujących par;

·    ostatnia para w turnieju otrzyma 2 pdf;

·    wszystkie pozostałe pary otrzymają punkty wynikające z proporcjonalnej obniżki;

·    czołowe pary otrzymają odpowiednio bonusy: 5-3-1 pdf;

 

3. Ilekroć w punkcie 2 jest mowa o zwycięzcach, to w punktacji długofalowej rozumie się przez to przydzielenie stosownej ilości PDF każdemu zawodnikowi z osobna.

4. W przypadku miejsc dzielonych w poszczególnych konkurencjach przyznaje się ilości PDF w wysokości średniej arytmetycznej, a ułamki zaokrągla się w górę do pełnych liczb.

5. Do klasyfikacji końcowej zalicza się 6 najlepszych wyników z dziewięciu  w cyklu turniejów piątkowych, natomiast w cyklu turniejów poniedziałkowych liczy się 5 wyników z 7 turniejów.

III. Zasady gry.

1. Turnieje przeprowadza się według zasad i przepisów Polskiego Związku Brydża Sportowego.

2. Liczba rozdań w turnieju – 26-30 (piątki), 20 rozdań (poniedziałki)  bez kibiców. Turniej odbędzie się pod warunkiem zarejestrowania się przynajmniej 10 par (20 zawodników).

3. Obowiązują wszystkie zasady jak na żywo, m.in.:

·  alertowanie  odzywek konwencyjnych partnera przeciwnikom – wyjaśnienia swoich oraz zapowiedzi partnera ustnie lub na priv przeciwnikom;

·       możliwość skasowania rozdania, gdy do końca rundy zostało poniżej 2 minut;

·       jeśli w momencie rozpoczęcia turnieju któryś z zawodników nie jest online, to organizator z może wykluczyć takiego zawodnika z turnieju.

4. Wszelkie wątpliwości w trakcie turnieju rozstrzyga sędzia prowadzący, a jego decyzje są ostateczne.

5. Wyniki turniejów, długa fala oraz informacje dotyczące cyklu będą publikowane na stronie internetowej www.brydzlubuski.pl Lubuskiego ZBS w zakładce "Wyniki/pozostałe wyniki …".

IV. Nagrody.

1.   Zwycięzcy klasyfikacji długofalowej otrzymają unikalne nagrody brydżowe oraz nagrody pieniężne (dotyczy cyklu piątkowego):

1     Miejsce 250 zł

2     Miejsce 250 zł

3     Miejsce 200 zł

4     Miejsce 200 zł

5     Miejsce 150 zł

6     Miejsce 150 zł

7     Miejsce 100 zł

8     Miejsce 100 zł

9     Miejsce 50 zł

10  Miejsce 50 zł

Dodatkowo przyznawane będą nagrody dla najlepszej trójki w poszczególnych turniejach: 1 miejsce – 50 zł, 2 miejsce – 30 zł i 3 miejsce 20 zł.

Dla najlepszego zawodnika z WK do 1,5  w całym cyklu ufundowana będzie specjalna nagroda niespodzianka. Nagrody przewidziane są dla co najmniej 10 % sklasyfikowanych zawodników (np. przy udziale 20 zawodników 2 najlepszych otrzyma nagrody ).

W cyklu turniejów poniedziałkowych przewidziane są zestawy karnetów na udział w turniejach na żywo w trakcie 64. Kongresu Brydżowego w Sławie

1 miejsce – trzy darmowe wejściówki

2 miejsce – dwie darmowe wejściówki

3 miejsce – jedna darmowa wejściówka     na dowolny turniej na 64.MKBS-Sława

 

2. Poszczególne turnieje mogą zostać objęte indywidualnym patronatem przez poszczególnych zawodników

3. Objęcie patronatem skutkuje zamieszczeniem informacji o patronacie na platformie RealBridge ( np. Internetowe GP LZBS – przykładowo sponsor Jerzy Kowalski) i może wiązać się z ufundowaniem drobnych nagród rzeczowych dla zwycięzców turnieju.

V. Uwagi końcowe.

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu obowiązują:

a) przepisy PZBS

b) rozstrzygnięcie Kolegium Koleżeńskiego.

2. W cyklu obowiązuję zasada zero tolerancji dla oszustów. W przypadku uzasadnionych podejrzeń co do czystości gry uczestnika, zostanie on wykluczony z cyklu a jego sprawa zostanie zgłoszona do PZBS.

 

 

Skład Kolegium Koleżeńskiego:

·       Paweł Pietrażycki

·       Wiesław Skowron

·       Grzegorz Pogodziński

 

¨§©ª¨§©ª¨§©ª¨§©ª¨§©ª¨§©ª¨§©ª